ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนโนบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและนิติกร

ตรวจสอบสถานะการประเมินความพึงพอใจระบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

Create by : ICT SPP NKP 2